هاك محرك البحث قوقل للمنتدى

المشرفون: alhitary،طاقم الإضافات

ياسرون الجزائري
عضو في طاقم الإضافات
عضو في طاقم الإضافات
مشاركات: 536
اشترك في: الجمعة سبتمبر 27, 2013 7:53 pm
مكان: الجزائر

??? ???? ????? ???? ???????

مشاركةبواسطة ياسرون الجزائري » الثلاثاء أكتوبر 22, 2013 1:05 am

A.B.M.K كتب:?? ?? ?????? ??? ??? overall_header.html ??? ????

??? ??? code

?? ??? ???? ??? ??? ???? ???
???? ?? ???? ??? ???????? ???
??? ??? ??? :

كود: تحديد الكل

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" lang="{S_USER_LANG}" xml:lang="{S_USER_LANG}">
<head>
<link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="favicon.ico">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
<meta http-equiv="content-language" content="{S_USER_LANG}" />
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" />
<meta name="resource-type" content="document" />
<meta name="distribution" content="global" />
<meta name="keywords" content="{S_META_KEYWORDS}" />
<meta name="description" content="{S_META_DESCRIPTION}" />
{META}
<title>{PAGE_TITLE}<!-- IF S_IN_MCP --> - {L_MCP}<!-- ELSEIF S_IN_UCP --> - {L_UCP}<!-- ENDIF --></title>

<!-- IF S_ENABLE_FEEDS -->
   <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_OVERALL --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {SITENAME}" href="{U_FEED}" /><!-- ENDIF -->
   <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_NEWS --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FEED_NEWS}" href="{U_FEED}?mode=news" /><!-- ENDIF -->
   <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_FORUMS --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_ALL_FORUMS}" href="{U_FEED}?mode=forums" /><!-- ENDIF -->
   <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_TOPICS --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FEED_TOPICS_NEW}" href="{U_FEED}?mode=topics" /><!-- ENDIF -->
   <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_TOPICS_ACTIVE --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FEED_TOPICS_ACTIVE}" href="{U_FEED}?mode=topics_active" /><!-- ENDIF -->
   <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_FORUM and S_FORUM_ID --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FORUM} - {FORUM_NAME}" href="{U_FEED}?f={S_FORUM_ID}" /><!-- ENDIF -->
   <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_TOPIC and S_TOPIC_ID --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_TOPIC} - {TOPIC_TITLE}" href="{U_FEED}?f={S_FORUM_ID}&amp;t={S_TOPIC_ID}" /><!-- ENDIF -->
<!-- ENDIF -->

<!--
   phpBB style name: prosilver Special Edition
   Based on style:   prosilver (this is the default phpBB3 style)
   Original author:  Tom Beddard ( http://www.subBlue.com/ )
   Modified by: phpBB Styles Team     
   
-->

<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
   var jump_page = '{LA_JUMP_PAGE}:';
   var on_page = '{ON_PAGE}';
   var per_page = '{PER_PAGE}';
   var base_url = '{A_BASE_URL}';
   var style_cookie = 'phpBBstyle';
   var style_cookie_settings = '{A_COOKIE_SETTINGS}';
   var onload_functions = new Array();
   var onunload_functions = new Array();

<!-- IF S_USER_PM_POPUP and S_NEW_PM -->
var url = '{UA_POPUP_PM}';
window.open(url.replace(/&amp;/g, '&'), '_phpbbprivmsg', 'height=225,resizable=yes,scrollbars=yes, width=400');
   <!-- ENDIF -->

   /**
   * Find a member
   */
   function find_username(url)
   {
      popup(url, 760, 570, '_usersearch');
      return false;
   }

   /**
   * New function for handling multiple calls to window.onload and window.unload by pentapenguin
   */
   window.onload = function()
   {
      for (var i = 0; i < onload_functions.length; i++)
      {
         eval(onload_functions[i]);
      }
   }

   window.onunload = function()
   {
      for (var i = 0; i < onunload_functions.length; i++)
      {
         eval(onunload_functions[i]);
      }
   };

// ]]>
</script>
<script type="text/javascript" src="{T_SUPER_TEMPLATE_PATH}/styleswitcher.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{T_SUPER_TEMPLATE_PATH}/forum_fn.js"></script>

<link href="{T_THEME_PATH}/print.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="print" title="printonly" />
<link href="{T_STYLESHEET_LINK}" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, projection" />

<link href="{T_THEME_PATH}/normal.css" rel="stylesheet" type="text/css" title="A" />
<link href="{T_THEME_PATH}/medium.css" rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="A+" />
<link href="{T_THEME_PATH}/large.css" rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="A++" />

<!-- IF S_CONTENT_DIRECTION eq 'rtl' -->
   <link href="{T_THEME_PATH}/bidi.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, projection" />
<!-- ENDIF -->
<!-- MOD : MSSTI ABBC3 (v{S_ABBC3_VERSION}) - Start //-->
<!-- INCLUDE ./../../abbcode/abbcode_header.html -->
<!-- MOD : MSSTI ABBC3 (v{S_ABBC3_VERSION}) - End //-->
<style type="text/css">
  #menu ul li a {
     color: #{S_MENU_FONT_COLOR};
  }
  #menu ul li a:hover {   
    background: url('{T_THEME_PATH}/images/menu/{S_MENU_COLOR}/menu_bg_hover.gif') repeat-x;
    color: #{S_MENU_FONT_COLOR_HOVER};
    text-decoration: {S_MENU_DECORATION};     
  }
  #menu ul ul li {
    background: url('{T_THEME_PATH}/images/menu/{S_MENU_COLOR}/menu_subbg.gif') repeat-x;
  }
  #menu ul ul li a:hover {   
    background: url('{T_THEME_PATH}/images/menu/{S_MENU_COLOR}/menu_subbg_hover.gif') repeat-x;
  }
</style>
</head>

<body id="phpbb" class="section-{SCRIPT_NAME} {S_CONTENT_DIRECTION}">

<div id="wrap">
    <div class="border-left">
    <div class="border-right">
    <div class="border-top">
    <div class="border-top-left">
    <div class="border-top-right">
        <div class="inside" style="direction: {S_CONTENT_DIRECTION}; ">
           <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>
           <div id="page-header">
              <div class="headerbar">
                 <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
       
    <div style="height: 90px ;">
                 <div id="site-description">
                    <p class="skiplink"><a href="#start_here">{L_SKIP}</a></p>
                 </div>
<div style="float:left;margin:70px auto auto 5px;"><a href="https://twitter.com/tajribaty"/><img src="http://www.tajribaty.com/forum/images/2014/tt.png"></a></div>
<div style="float:left;margin:70px auto auto 5px;"><a href="https://facebook.com/tajribaty"/><img src="http://www.tajribaty.com/forum/images/2014/fb.png"></a></div>
<div style="float:left;margin:70px auto auto 5px;"><a href="https://plus.google.com/u/0/b/108085545495112247641/"/><img src="http://www.tajribaty.com/forum/images/2014/gp.png"></a></div>
<div style="float:left;margin:70px auto auto 5px;"><a href="http://tajribaty.com/forum/feed.php"/><img src="http://www.tajribaty.com/forum/images/2014/rss.png"></a></div>
       
              <!-- IF ( S_DISPLAY_SEARCH and not S_IN_SEARCH ) and not ( .buttons and S_MENU_SEARCH ) -->
                 <div id="search-box">
                    <form action="http://www.google.dz/search" method="get" id="searchform" name="searchform" target="_blank">
<input type="hidden" name="sitesearch" value="tajribaty.com" />
<input value="?? ???? ???? ??? ?" onclick="if(this.value=='?? ???? ???? ??? ?')this.value='';" onblur="if(this.value=='')this.value='?? ???? ???? ??? ?';" onfocus="searchfield_focus(this)" name="as_q" id="keywords" type="text" />
</form>
                 </div>
              <!-- ENDIF -->
    </div>
    <!-- IF .buttons -->
      <span class="corners-bottom" style="height:0px;"><span style="display: none;"></span></span></div>
    </div>
    <div id="menu" style="clear:both;margin-top:-3px;background: url('{T_THEME_PATH}/images/menu/{S_MENU_COLOR}/menu_bg.gif') repeat-x;">
       <div class="inner">
       <span class="menu_corner-left" style="background: url('{T_THEME_PATH}/images/menu/{S_MENU_COLOR}/menu_corner.gif') no-repeat;"></span>
       <span class="menu_corner-right" style="background: url('{T_THEME_PATH}/images/menu/{S_MENU_COLOR}/menu_corner_right.gif') no-repeat;"></span>
    <!-- IF S_DISPLAY_SEARCH and S_MENU_SEARCH -->
       <div id="top-search" style="<!-- IF S_MENU_ALIGN == 'right' -->float: left;<!-- ELSE -->float: right;<!-- ENDIF -->background: transparent url('{T_THEME_PATH}/images/menu/{S_MENU_COLOR}/menu_search.gif') no-repeat scroll 0 0;">
          <form action="http://www.google.dz/search" method="get" id="searchform" name="searchform" target="_blank">
<input type="hidden" name="sitesearch" value="tajribaty.com" />
<input onfocus="searchfield_focus(this)" name="as_q" id="keywords" type="text" />
</form>
       </div>
    <!-- ENDIF -->
       <ul>
       <!-- BEGIN buttons -->
          <li style="float:{S_MENU_ALIGN};"<!-- IF .buttons.sub --> onmouseover="getElementsByTagName('ul')[0].style.display = 'block';" onmouseout="getElementsByTagName('ul')[0].style.display = 'none';"<!-- ENDIF -->>
          <a href="{buttons.URL}" title="{buttons.NAME}"<!-- IF buttons.EXTERNAL --> target="_blank"<!-- ENDIF --> style="font-weight:{S_MENU_WEIGHT};text-transform:{S_MENU_TEXT_TRANSFORM};">{buttons.NAME}</a>
          <!-- IF .buttons.sub -->
            <ul>
              <!-- BEGIN sub --><li><a href="{sub.URL}" title="{sub.NAME}"<!-- IF sub.EXTERNAL --> target="_blank"<!-- ENDIF --> style="font-weight:{S_MENU_WEIGHT};text-transform:{S_MENU_TEXT_TRANSFORM};">{sub.NAME}</a></li><!-- END sub -->
             </ul>
           <!-- ENDIF -->
        </li>
      <!-- END buttons -->
       </ul>
    <!-- ENDIF -->

       
                 <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
              </div>
       
              <div class="navbar">
                 <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
       
                 <ul class="linklist navlinks">
                    <li class="icon-home"><a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a> <!-- BEGIN navlinks --> <strong>&#8249;</strong> <a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}">{navlinks.FORUM_NAME}</a><!-- END navlinks --></li>
       
                    <li class="rightside"><a href="#" onclick="fontsizeup(); return false;" onkeypress="return fontsizeup(event);" class="fontsize" title="{L_CHANGE_FONT_SIZE}">{L_CHANGE_FONT_SIZE}</a></li>
       
                    <!-- IF U_EMAIL_TOPIC --><li class="rightside"><a href="{U_EMAIL_TOPIC}" title="{L_EMAIL_TOPIC}" class="sendemail">{L_EMAIL_TOPIC}</a></li><!-- ENDIF -->
                    <!-- IF U_EMAIL_PM --><li class="rightside"><a href="{U_EMAIL_PM}" title="{L_EMAIL_PM}" class="sendemail">{L_EMAIL_PM}</a></li><!-- ENDIF -->
                    <!-- IF U_PRINT_TOPIC --><li class="rightside"><a href="{U_PRINT_TOPIC}" title="{L_PRINT_TOPIC}" accesskey="p" class="print">{L_PRINT_TOPIC}</a></li><!-- ENDIF -->
                    <!-- IF U_PRINT_PM --><li class="rightside"><a href="{U_PRINT_PM}" title="{L_PRINT_PM}" accesskey="p" class="print">{L_PRINT_PM}</a></li><!-- ENDIF -->
                 </ul>
       
                 <!-- IF not S_IS_BOT and S_USER_LOGGED_IN -->
                 <ul class="linklist leftside">
                    <li class="icon-ucp">
                 <a href="{U_PROFILE}" title="{L_PROFILE}" accesskey="e">{L_PROFILE}</a>
                        <!-- IF S_DISPLAY_PM --> (<a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>)<!-- ENDIF -->
                     <!-- IF S_DISPLAY_SEARCH --> &bull;
                     <a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a>
               &bull; <a href="{U_SEARCH_WHO_QUOTED_ME}">{L_WHO_QUOTED}</a>
   
                     <!-- ENDIF -->                       <!-- IF U_RESTORE_PERMISSIONS --> &bull;
                       <a href="{U_RESTORE_PERMISSIONS}">{L_RESTORE_PERMISSIONS}</a>
                       <!-- ENDIF -->
                    </li>
                 </ul>
                 <!-- ENDIF -->
       
                 <ul class="linklist rightside">
                    <li class="icon-faq"><a href="{U_FAQ}" title="{L_FAQ_EXPLAIN}">{L_FAQ}</a></li>
               <!-- IF .buttons and S_MENU_SEARCH --><li class="icon-search"><a href="{U_SEARCH}" title="{L_SEARCH_ADV_EXPLAIN}">{L_SEARCH}</a></li><!-- ENDIF -->
                    <!-- IF not S_IS_BOT -->
                       <!-- IF S_DISPLAY_MEMBERLIST --><li class="icon-members"><a href="{U_MEMBERLIST}" title="{L_MEMBERLIST_EXPLAIN}">{L_MEMBERLIST}</a></li><!-- ENDIF -->

            <!-- IF S_DISPLAY_THANKSLIST --><li class="icon-thanks"><a href="{U_THANKSLIST}" title="{L_THANKS_USER}">{L_GRATITUDES}</a></li><!-- ENDIF -->
                       <!-- IF not S_USER_LOGGED_IN and S_REGISTER_ENABLED and not (S_SHOW_COPPA or S_REGISTRATION) --><li class="icon-register"><a href="{U_REGISTER}">{L_REGISTER}</a></li><!-- ENDIF -->
                       <li class="icon-logout"><a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" title="{L_LOGIN_LOGOUT}" accesskey="x">{L_LOGIN_LOGOUT}</a></li>
                    <!-- ENDIF -->
                 </ul>
       
                 <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
              </div>
       
           </div>
       
           <a name="start_here"></a>
           <div id="page-body">
              
               <!-- IF S_BOARD_DISABLED and S_USER_LOGGED_IN and (U_MCP or U_ACP) -->
              <div id="information" class="rules">
                 <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
                    <strong>{L_INFORMATION}:</strong> {L_BOARD_DISABLED}
                 <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
              </div>
              <!-- ENDIF -->

<p align=center><a href="http://www.tajribaty.com/forum/viewtopic.php?t=88"/><img src="http://www.upislam.com/images/82343757727254243443.png"></a></p>
A.B.M.K
مشرف سابق
مشرف سابق
مشاركات: 2421
اشترك في: الجمعة يوليو 10, 2009 5:19 pm
مكان: Germany

??? ???? ????? ???? ???????

مشاركةبواسطة A.B.M.K » الثلاثاء أكتوبر 22, 2013 7:08 am

??? ??????

???? ??

كود: تحديد الكل

<!-- IF ( S_DISPLAY_SEARCH and not S_IN_SEARCH ) and not ( .buttons and S_MENU_SEARCH ) -->
                 <div id="search-box">
                    <form action="http://www.google.dz/search" method="get" id="searchform" name="searchform" target="_blank">
<input type="hidden" name="sitesearch" value="tajribaty.com" />
<input value="?? ???? ???? ??? ?" onclick="if(this.value=='?? ???? ???? ??? ?')this.value='';" onblur="if(this.value=='')this.value='?? ???? ???? ??? ?';" onfocus="searchfield_focus(this)" name="as_q" id="keywords" type="text" />
</form>
                 </div>


?? ?????

?? ???? ??

كود: تحديد الكل

<!-- IF S_DISPLAY_SEARCH and S_MENU_SEARCH -->
       <div id="top-search" style="<!-- IF S_MENU_ALIGN == 'right' -->float: left;<!-- ELSE -->float: right;<!-- ENDIF -->background: transparent url('{T_THEME_PATH}/images/menu/{S_MENU_COLOR}/menu_search.gif') no-repeat scroll 0 0;">
          <form action="http://www.google.dz/search" method="get" id="searchform" name="searchform" target="_blank">
<input type="hidden" name="sitesearch" value="tajribaty.com" />
<input onfocus="searchfield_focus(this)" name="as_q" id="keywords" type="text" />
</form>
       </div>


??????? ????

كود: تحديد الكل

<!-- IF ( S_DISPLAY_SEARCH and not S_IN_SEARCH ) and not ( .buttons and S_MENU_SEARCH ) -->
                 <div id="search-box">
                    <form action="http://www.google.dz/search" method="get" id="searchform" name="searchform" target="_blank">
<input type="hidden" name="sitesearch" value="tajribaty.com" />
<input value="?? ???? ???? ??? ?" onclick="if(this.value=='?? ???? ???? ??? ?')this.value='';" onblur="if(this.value=='')this.value='?? ???? ???? ??? ?';" onfocus="searchfield_focus(this)" name="as_q" id="keywords" type="text" />
</form>
                 </div>
قائمة بالهاكات التي عربتها
http://www.al-yemen.de/bb

يسعدني و يشرفني ان اقوم بمساعدتك
*********************************
*** انا اقوم دائماً بالبحث عن حل لمشكلتك و اجيبك في اسرع وقت
*** اسمي : مــــــــــحـــــــــــرك الـــــــــبـــحـــــــث
*** اتمنى ان تجد حل لمشكلتك او اسفسارك في اسرع وقت
*********************************

ياسرون الجزائري
عضو في طاقم الإضافات
عضو في طاقم الإضافات
مشاركات: 536
اشترك في: الجمعة سبتمبر 27, 2013 7:53 pm
مكان: الجزائر

??? ???? ????? ???? ???????

مشاركةبواسطة ياسرون الجزائري » الثلاثاء أكتوبر 22, 2013 10:42 am

A.B.M.K كتب:??? ??????

???? ??

كود: تحديد الكل

<!-- IF ( S_DISPLAY_SEARCH and not S_IN_SEARCH ) and not ( .buttons and S_MENU_SEARCH ) -->
                 <div id="search-box">
                    <form action="http://www.google.dz/search" method="get" id="searchform" name="searchform" target="_blank">
<input type="hidden" name="sitesearch" value="tajribaty.com" />
<input value="?? ???? ???? ??? ?" onclick="if(this.value=='?? ???? ???? ??? ?')this.value='';" onblur="if(this.value=='')this.value='?? ???? ???? ??? ?';" onfocus="searchfield_focus(this)" name="as_q" id="keywords" type="text" />
</form>
                 </div>


?? ?????

?? ???? ??

كود: تحديد الكل

<!-- IF S_DISPLAY_SEARCH and S_MENU_SEARCH -->
       <div id="top-search" style="<!-- IF S_MENU_ALIGN == 'right' -->float: left;<!-- ELSE -->float: right;<!-- ENDIF -->background: transparent url('{T_THEME_PATH}/images/menu/{S_MENU_COLOR}/menu_search.gif') no-repeat scroll 0 0;">
          <form action="http://www.google.dz/search" method="get" id="searchform" name="searchform" target="_blank">
<input type="hidden" name="sitesearch" value="tajribaty.com" />
<input onfocus="searchfield_focus(this)" name="as_q" id="keywords" type="text" />
</form>
       </div>


??????? ????

كود: تحديد الكل

<!-- IF ( S_DISPLAY_SEARCH and not S_IN_SEARCH ) and not ( .buttons and S_MENU_SEARCH ) -->
                 <div id="search-box">
                    <form action="http://www.google.dz/search" method="get" id="searchform" name="searchform" target="_blank">
<input type="hidden" name="sitesearch" value="tajribaty.com" />
<input value="?? ???? ???? ??? ?" onclick="if(this.value=='?? ???? ???? ??? ?')this.value='';" onblur="if(this.value=='')this.value='?? ???? ???? ??? ?';" onfocus="searchfield_focus(this)" name="as_q" id="keywords" type="text" />
</form>
                 </div>

???? ??
??? ???? ??? ????
??? ?? ?? ??????? ?????? ????? :

كود: تحديد الكل

<!-- IF S_DISPLAY_SEARCH and S_MENU_SEARCH -->
       <div id="top-search" style="<!-- IF S_MENU_ALIGN == 'right' -->float: left;<!-- ELSE -->float: right;<!-- ENDIF -->background: transparent url('{T_THEME_PATH}/images/menu/{S_MENU_COLOR}/menu_search.gif') no-repeat scroll 0 0;">
          <form action="http://www.google.dz/search" method="get" id="searchform" name="searchform" target="_blank">
<input type="hidden" name="sitesearch" value="tajribaty.com" />
<input onfocus="searchfield_focus(this)" name="as_q" id="keywords" type="text" />
</form>
       </div>

??? :

كود: تحديد الكل

    <!-- IF S_DISPLAY_SEARCH and S_MENU_SEARCH -->
       <div id="top-search" style="<!-- IF S_MENU_ALIGN == 'right' -->float: left;<!-- ELSE -->float: right;<!-- ENDIF -->background: transparent url('{T_THEME_PATH}/images/menu/{S_MENU_COLOR}/menu_search.gif') no-repeat scroll 0 0;">
          <form action="http://www.google.dz/search" method="get" id="searchform" name="searchform" target="_blank">
          <fieldset>
         <input type="hidden" name="sitesearch" value="tajribaty.com" />
             <input maxlength="128" title="{L_SEARCH_KEYWORDS}" class="menu_search" onclick="if(this.value=='{LA_SEARCH_MINI}')this.value='';" onblur="if(this.value=='')this.value='{LA_SEARCH_MINI}';" onfocus="searchfield_focus(this)" name="as_q" id="keywords" type="text" />
             {S_SEARCH_HIDDEN_FIELDS}
          </fieldset>
          </form>
       </div>


العودة إلى ”الهاكات المعتمدة [ ×.3.0 ]“

الموجودون الآن

المتصفحون للمنتدى الآن: CommonCrawl Bot, Majestic-12Bot وزائر واحد